Cch ?n chay khoa h?c

Nhà Hàng Chay Sân May

Ki?m tra ??n hngHome H??ng d?n
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 3 2010 20:42
ng??i cho r?ng
ng??i cho r?ng

Nhi?u ng??i cho r?ng ?n chay s? khi?n c? th? thi?u m?t s? d??ng ch?t c?n thi?t. Tuy nhin, n?u bi?t ?n chay m?t cch khoa h?c, b?n c th? ch?n l?a th?c ph?m ??ng th?i xy d?ng kh?u ph?n ?? dinh d??ng v h?p l.

M?t ch? ?? ?n chay khoa h?c v kh?e m?nh ph?i t?o ???c kh?u ph?n chay ?? cc ch?t dinh d??ng nh? ch?t ??m, ch?t s?t, can-xi, axt bo omega 3, vitamin A, vitamin D, vitamin B12 Trong bu?i h?i th?o c tiu ?? Th?c hnh ?n chay khoa h?c v hi?u qu?, TS.BS Nguy?n Th? Minh Ki?u (Ch? t?ch H?i dinh d??ng th?c ph?m TP.HCM) ? nu r c? s? khoa h?c dinh d??ng c?a kh?u ph?n ?n chay v ngu?n cung c?p c?ng nh? hm l??ng c?n thi?t c?a cc d??ng ch?t ?.

Ch?t ??m trong kh?u ph?n chay

Theo t? ch?c RDA (Recommended Dietary Allowance), m?i ng??i c?n cung c?p ?? cho c? th? 0,8 1g ??m/kg cn n?ng trong ngy, t??ng ???ng 12-14% t?ng s? calori. Th d?: ng??i n?ng 50kg, nhu c?u n?ng l??ng 1.500 kcal/ngy, c?n 50g ??m/ngy hay t??ng ???ng 13% t?ng s? calori ??n t? ??m. Nh?ng ng??i ?n chay c th? s? d?ng m?t s? nhm th?c v?t c ch?a ??m: Cc lo?i rau c? (legumes), cc lo?i ??u, ??u nnh, cc lo?i h?t, cc lo?i h?t giu bo c hm l??ng ??m t? t, v?a ??n nhi?u. L?u r?ng, cc lo?i th?c ph?m ?i t? th?c v?t c hm l??ng axit amin thi?t y?u thay ??i khc nhau. V v?y, chng ta c?n ph?i ?n ?a d?ng ngu?n th?c v?t ?? c ?? 9 lo?i axit amin thi?t y?u m c? th? khng t?ng h?p ???c.

Ch?t s?t

Cc lo?i ??u kh v cc lo?i rau c l xanh th?m l ngu?n th?c v?t giu s?t. S?t trong th?c v?t l lo?i s?t non-heme khng h?p thu nhi?u nh? s?t trong th?c ph?m ??ng v?t. V v?y, ?? t?ng c??ng s? h?p thu s?t nn dng thm th?c ph?m c vitamin C ph?i h?p chung v?i th?c ph?m c s?t.

Th?c ??n v? gi tr? dinh d??ng c trong m?t mn chay:

??u h? om chin gin ?n v?i rau mu?ng lu?c

Nguyn li?u n?u cho 4 ph?n ?n: N??c t??ng ??u nnh : 1 chn nh?, d?u ?n, hnh kh, ??u h? s?ng: 2 mi?ng, ???ng : 1 mu?ng canh

Thnh ph?n dinh d??ng: N?ng l??ng: 1547Kcal, ??m: 162g, bo: 84,1g, ???ng: 35,6g, ch?t x?: 2,4g, s?t: 34,8 mg, calcium: 1134 mg, vitamin A: 3423 mcg.

Can-xi

Ngoi s?a b l ngu?n th?c ph?m giu can-xi, can-xi cn c nhi?u trong cc lo?i rau l xanh th?m, ??u nnh, ??u ph? ch? bi?n c can-xi sunfat, m?t s? th?c ph?m c b? sung can-xi,

Cc ch?t dinh d??ng ??c bi?t khc

??i v?i vitamin B12: S?a v ch? ph?m t? s?a, tr?ng l cc ngu?n cung c?p vitamin B12. Th? nh?ng, ty thu?c vo cch ch?n l?a th?c ph?m c?a ng??i ?n chay m kh?u ph?n chay c ?? vitamin B12 khng? Nh?ng ng??i ?n chay khng dng s?a, tr?ng c th? dng vitamin B12 b? sung hng ngy v?i li?u t?i thi?u 5 g/ngy ho?c b? sung hng tu?n kho?ng 2.000 g/tu?n. Ngoi ra, ng??i ?n chay khng dng s?a, tr?ng c?n ngu?n cung c?p vitamin D t? ti?p xc nh n?ng m?t tr?i ho?c b? sung vitamin D.

Cc b?a ?n chay nn ???c k?t h?p ??y ?? cc nhm th?c ph?m chay trn v thay ??i hng ngy.

?n chay t?i nh hng chay Sn My s? c ch? ?? ?n chay khoa h?c, gip b?n nng cao s?c kh?e

Cập nhật ngày Thứ sáu, 16 Tháng 3 2012 17:03
 

Gi? Hng C?a B?n

Gi? Hng:
0 Mn ?n T?ng s? ti?n: 0 VN?

0 Món ăn
0 VN?771 Lê Hồng Phong (Nối dài), Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Bản quyền thuộc về Công Ty CPDV Lạc An
(08) 3 507 1628